گزارش عملکرد دفتر بیمه های اجتماعی بر اساس مواد قانونی و برنامه عملیاتی در سال 1391

اهمیت آمار

رفاه اجتماعی یکی از سه دستاورد مهم جامعه بشری در قرن بیستم است. در واقع مفهوم عدالت و رفاه اجتماعی در همسویی کامل هستند و جامعه‌ای که در آن رفاه وجود داشته باشد عدالت نیز در آن شکل می‌گیرد. بنابراین رفاه اجتماعی مجموعه قوانین، برنامه‌ها و خدمات سازمان یافته‌ای است که هدف آن، تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد کشور است. بنابراین نظام رفاه اجتماعی خصلتی پویا و متحول داشته و متناسب با تغییرات به وجود آمده در جوامع و رشد انتظارها دگرگون می شود.
بیمه اجتماعی و حمایت اجتماعی، زیر مجموعه‌ای از تأمین ‌اجتماعی و ابزاری در سیاست اجتماعی محسوب می‌شوند. بررسی وضعیت نظام بیمه‌ای به عنوان ابزاری در سیاست اجتماعی مستلزم داشتن یکسری اطلاعات کارکردی برای پیش‌بینی و برنامه‌ریزی است. لذا تدوین شاخص‌های مناسب برای نمایش تغییرات متغیرهای کلیدی ضروری به نظر می‌رسد. در واقع دسترسی به شاخص‌های نظارتی خاص برای آگاهی یافتن از روند تغییرات میزان برخورداری از تأمین اجتماعی و ارزیابی میزان انطباق آنها با سیاستهای کلی از طرفی و پیش بینی وقایع و بحران‌ها محتمل آتی، یک ضرورت برای تصمیم سازان و تصمیم گیران است.
از اینرو در بررسی‌‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ملاحظات آماری و مشاهدات گذشته پدیده‌های مورد ارزیابی، نقش مهمی را ایفا می‌کند. در تحقیقات اجتماعی و اقتصادی از انواع روش‌های آماری برای تجزیه و تحلیل استفاده می‌شود. انتخاب نوع روش آماری جهت تحلیل بستگی به نوع سنجش داده‌ها و اهداف کار تحقیقاتی مورد نظر دارد. یکی از مهم¬ترین مسائل در کانون تصمیم¬گیری دولت¬ها و همچنین نهادهای مالی و صنعتی، ارزیابی وضعیت موجود و برنامه‌ریزی نتیجه مدار از طریق تهیۀ شاخص‌های کاربردی می‌باشد. شاخص‌ها بعضاً برای سازماندهی و توصیف بهتر و نحوۀ ادراک کارکردهای اقتصادی و اجتماعی¬ در سطح خرد و کلان بکار می¬روند، و چارچوب مشترک و عامی را برای ارتباط بین متغیرها، پیش¬بینی تحولات آتی تحت سناریوهای مختلف، و ارزیابی پیامدهای بالقوۀ رویدادهای خارجی و سیاست¬های وضع شدۀ داخلی ایجاد می¬کنند. شاخص‌ها در تبیین ماهیت متغیرها و پدیده‌های اقتصادی - اجتماعی نقش اساسی دارند و می‌توانند پایه‌گذار سیاست‌های کلان وخرد دولتها قلمداد ‌شوند.

گزارش عملکرد  دفتر بیمه های اجتماعی بر اساس مواد قانونی و  برنامه عملیاتی  در سال 1391گزارش عملکرد دفتر بیمه های اجتماعی بر اساس مواد قانونی و برنامه عملیاتی در سال 1391

تحلیلی آماری بر عملکرد متغیرها و شاخص های کلیدی حوزه رفاه اجتماعی

تحلیلی آماری بر مشکلات مردمی در ارتباط با بیمه‌های اجتماعی