گزارشی مختصر از طرح ها و لوایح مرتبط با بیمه های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در سال 92طرحهایی که از آغاز سال 92 تا کنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند عبارت از :


 

1- طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/03/06 اعلام وصول طرح 1392/03/06
1392/04/29 گزارش مرکز پژوهش ها  گزارش مرکز پژوهش ها1392/04/29


2-طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/03/06 اعلام وصول طرح 1392/03/06
گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1392/04/25 گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1392/04/25

 

1392/07/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان  مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان1392/07/21
1392/08/01 نظر شورای نگهبان (استمهال)  نظر شورای نگهبان (استمهال)1392/08/01

 

1392/08/05 نظر شورای نگهبان (مغایرت)  نظر شورای نگهبان (مغایرت)1392/08/05

3-طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/03/06 اعلام وصول طرح 1392/03/06

 

4-طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)

اعلام وصول طرح 1392/02/29 اعلام وصول طرح 1392/02/29


5-طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/10/20 اعلام وصول طرح 1392/10/20
گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1391/12/01 گارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1391/12/01
مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان 1392/02/04 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان 1392/02/04
نظر شورای نگهبان (تایید) 1392/02/11 نظر شورای نگهبان (تایید) 1392/02/11
ابلاغ به دولت 1392/02/17 ابلاغ به دولت 1392/02/17

6-طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اعلام وصول طرح 1392/04/02 اعلام وصول طرح 1392/04/02
گزارش مرکز پژوهش ها 1392/04/31 گزارش مرکز پژوهش ها 1392/04/31
گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) 1392/05/07 گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) 1392/05/07
1392/07/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان  مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان1392/07/07
1392/07/10 نظر شورای نگهبان (تایید)  نظر شورای نگهبان (تایید)1392/07/10
1392/07/21 ابلاغ به دولت  ابلاغ به دولت1392/07/21

7-طرح تعیبن تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده 

اعلام وصول طرح 1392/06/10 اعلام وصول طرح 1392/06/10
گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) 1392/06/10 گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) 1392/06/10
پیشنهاد (ها) نماینده 1392/06/10 پیشنهاد (ها) نماینده 1392/06/10
گزارش مرکز پژوهش ها 1392/06/31 گزارش مرکز پژوهش ها 1392/06/31
1392/06/10 پیشنهاد (ها) نماینده  پیشنهاد (ها) نماینده1392/07/9
1392/07/09 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان  گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان1392/07/09
1392/07/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان  مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان1392/07/21
1392/08/01نظر شورای نگهبان (تایید) نظر شورای نگهبان (تایید)1392/08/01
1392/08/06 ابلاغ به دولت  ابلاغ به دولت1392/08/06

 

 

8-طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 14/12/1387

اعلام وصول طرح 27/10/92 اعلام وصول طرح 27/10/92
گزارش مرکز پژوهش ها 93/1/30 گزارش مرکز پژوهش ها 93/1/30
گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) 93/4/23 گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) 93/4/23

پیشنهاد (ها) نماینده 93/5/6 پیشنهاد (ها) نماینده 93/5/6