گزارشی مختصر از طرح ها و لوایح مرتبط با بیمه های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در سال 92طرحهایی که از آغاز سال 92 تا کنون در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده اند عبارت از :


1- طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/03/06اعلام وصول طرح 1392/03/06

1392/04/29 گزارش مرکز پژوهش ها گزارش مرکز پژوهش ها1392/04/29

2-طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/03/06اعلام وصول طرح 1392/03/06
گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1392/04/25گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1392/04/25

1392/07/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان1392/07/21

1392/08/01 نظر شورای نگهبان (استمهال) نظر شورای نگهبان (استمهال)1392/08/01

1392/08/05 نظر شورای نگهبان (مغایرت) نظر شورای نگهبان (مغایرت)1392/08/05

3-طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/03/06اعلام وصول طرح 1392/03/06

4-طرح بیمه اجتماعی فراگیر (همگانی)

اعلام وصول طرح 1392/02/29اعلام وصول طرح 1392/02/29


5-طرح استفساریه جزء (1) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی

اعلام وصول طرح 1392/10/20اعلام وصول طرح 1392/10/20
گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1391/12/01گارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)1391/12/01
مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان 1392/02/04مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان 1392/02/04
نظر شورای نگهبان (تایید) 1392/02/11نظر شورای نگهبان (تایید) 1392/02/11
ابلاغ به دولت 1392/02/17ابلاغ به دولت 1392/02/17

6-طرح اصلاح تبصره (2) ماده (39) قانون نظام جامع خدمات رسانی به ایثارگران

اعلام وصول طرح 1392/04/02اعلام وصول طرح 1392/04/02
گزارش مرکز پژوهش ها 1392/04/31گزارش مرکز پژوهش ها 1392/04/31
گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) 1392/05/07گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) 1392/05/07
1392/07/07 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان1392/07/07
1392/07/10 نظر شورای نگهبان (تایید) نظر شورای نگهبان (تایید)1392/07/10
1392/07/21 ابلاغ به دولت ابلاغ به دولت1392/07/21

7-طرح تعیبن تکلیف تامین اجتماعی اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده 

اعلام وصول طرح 1392/06/10اعلام وصول طرح 1392/06/10
گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) 1392/06/10گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) 1392/06/10
پیشنهاد (ها) نماینده 1392/06/10پیشنهاد (ها) نماینده 1392/06/10
گزارش مرکز پژوهش ها 1392/06/31گزارش مرکز پژوهش ها 1392/06/31
1392/06/10 پیشنهاد (ها) نماینده پیشنهاد (ها) نماینده1392/07/9
1392/07/09 گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان1392/07/09
1392/07/21 مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان1392/07/21
1392/08/01نظر شورای نگهبان (تایید)نظر شورای نگهبان (تایید)1392/08/01
1392/08/06 ابلاغ به دولت ابلاغ به دولت1392/08/06

8-طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی اصلاحی مصوب 14/12/1387

اعلام وصول طرح 27/10/92اعلام وصول طرح 27/10/92
گزارش مرکز پژوهش ها 93/1/30گزارش مرکز پژوهش ها 93/1/30
گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) 93/4/23گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) 93/4/23

پیشنهاد (ها) نماینده 93/5/6پیشنهاد (ها) نماینده 93/5/6