گزارشی مختصر از طرح ها و لوایح مرتبط با بیمه های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در سال 93

1- طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان

اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی 93/6/2 اعلام وصول طرح 93/6/2
گزارش مرکز پژوهشها 93/6/30 گزارش مرکز پژوهشها 93/6/30