گزارشی مختصر از طرح ها و لوایح مرتبط با بیمه های اجتماعی در مجلس شورای اسلامی در سال 911. طرح رفع موانع اجرائی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی

این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23/8/91 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید است و در تاریخ 1/9/91 شورای نگهبان نظر خود را مبنی بر وجود ابهام در تبصره یک و سه اعلام نمود و مورد تایید نهایی قرار نگرفت. سپس در تاریخ 3/10/91 متن طرح در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد و در 12/10/91 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به ااصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی- 23 /08 /1391متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی- 23 /08 /1391


نظر شورای نگهبان - 01 /09 /1391نظر شورای نگهبان - 01 /09 /1391
متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 03 /10 /1391متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 03 /10 /1391
نظر شورای نگهبان - 12 /10 /1391نظر شورای نگهبان - 12 /10 /1391


2. طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار

این طرح در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 4/10/90 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در تاریخ 28/10 /90 به علت مغایرت ماده 11 با اصل 75 قانون اساسی و ابهام در تبصره 2 ماده 32 مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت. سپس طرح مذکور به منظور رفع ایرادات شورای نگهبان در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 22/1/91 مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و به شورای نگهبان ارسال شد. در تاریخ 4/2/91 از سوی شورای نگهبان همچنان به علت مغایرت با اصل 75 قانون اساسی تایید نگردید. این طرح دوبار دیگر در تاریخ های 20/2/91 و 23/7/91 در مجلس شورای اسلامی اصلاح و تصویب شد که علیرغم اصلاحات به عمل آمده اشکال سابق کماکان به قوت خود باقی مانده است و مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفت.

متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 04/10/1390متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 04/10/1390
نظر شورای نگهبان (مغایرت) – 04/02/1391نظر شورای نگهبان (مغایرت) – 04/02/1391
متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 29/01/1391متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 29/01/1391
نظر شورای نگهبان (مغایرت) – 04/02/1391نظر شورای نگهبان (مغایرت) – 04/02/1391

متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 20 /02 /1391متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 20 /02 /1391

نظر شورای نگهبان - 03 /03 /1391نظر شورای نگهبان - 03 /03 /1391
متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 23 /07 /1391متن اصلاحی طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 23 /07 /1391
نظر شورای نگهبان (مغایرت) - 26 /07 /1391نظر شورای نگهبان (مغایرت) - 26 /07 /1391


3. طرح اصلاح عنوان صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (طرح اصلاح بند (د) ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی )
این طرح در تاریخ 17/2/91 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و در تاریخ 27/2/91 ازسوی شورای نگهبان مغایر با اصل 75 قانون اساسی شناخته شد ، که در نهایت پس از دو مرتبه اصلاح در صحن علنی مجلس در تاریخ 26/7/91 مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت و تصویب شد.

متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 17 /02 /1391متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 17 /02 /1391
نظر شورای نگهبان - 27 /02 /1391  نظر شورای نگهبان - 27 /02 /1391
متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 08 /05 /1391متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 08 /05 /1391
نظر شورای نگهبان - 18 /05 /1391نظر شورای نگهبان - 18 /05 /1391
متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 19 /07 /1391متن اصلاح طرح مصوب مجلس شورای اسلامی - 19 /07 /1391
نظر شورای نگهبان - 26 /07 /1391نظر شورای نگهبان - 26 /07 /1391


4. طرح خدمات رسانی به ایثارگران 

این طرح هم اکنون در کارگروه ایثارگران در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی می باشد. لازم به ذکر است که این طرح در تاریخ 10/5/1384 از سوی دولت به مجلس تقدیم شد که پس گذراندن فراز و نشیب های بسیار هنوز به سرانجام نرسیده و تصویب نشده است.


5. طرح الحاق یک تبصره به ماده (190) قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

این طرح در تاریخ 5/4/91 در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد و در تاریخ 26/7/ 91 با اصلاحاتی در کمیسیون اجتماعی تصویب شد و در تارخ 28/9/91 در صحن علنی کلیات این طرح به صویب رسید. در جلسه مورخ 12/10/91 شورای نگهبان به دلیل ابهام در بند (ب) مورد تایید قرار نگرفت.

متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 28 /09 /1391متن طرح مصوب مجلس شورای اسلامی – 28 /09 /1391
نظر شورای نگهبان – 12 /10 /1391نظر شورای نگهبان – 12 /10 /1391


6. طرح استفساریه تبصره(2)ماده واحده قانون اصلاح بند(و)ماده(44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

این طرح در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ 25/5/91 مجلس با اصلاحاتی به تصویب رسید و در همان تارخ در شورای نگهبان مغایر اصل 73 قانون اساسی شناخته شد.