طرح ها و لوایح سال 1394

طرح نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

 

 

طرح تأدیه بدهی های دولت به سازمان تامین اجتماعی

 

 

طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار