طرح ها و لوایح سال 95

طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند (اعاده شده از شورای نگهبان)

 


 

 

طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان)
 

 

طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

 

 

 

 

 

 

طرح تعیین تکلیف بیمه اعضاء موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی آینده ساز و تحت پوشش قرار گرفتن آنان توسط سازمان تامین اجتماعی

 

  

 

طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار

 

 

 

 

 

طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد


 

 

 

 

 

 

 

طرح استفساریه بند (الف) ماده 103 قانون مدیریت خدمات کشوری

 

 

 

 

لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه درخصوص تامین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

 

طرح تامین اجتماعی همگانی

 

 

 

 

 

 

طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار (اعاده شده از شورای نگهبان)

 

 


 

 

طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند (اعاده شده از شورای نگهبان)

 

 

 

 

 

 

طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان)