طرح‌ها و لوایح مرتبط با حوزه بیمه های اجتماعی در سال 96

 

طرح ها و لوایح مرتبط با حوزه بیمه های اجتماعی سال 96:

 

 

طرح حذف ماده (41) قانون تأمین اجتماعی

 

 

 

 

 

 

 

طرح کارآمدسازی و ارتقای مدیریت صندوق های بازنشستگی

 

 

 

طرح بازنشستگی زودتر از موعد مشاغل قضائی غیرستادی

 

 

 

 

 

طرح ادغام مؤسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان شرکت فولاد در صندوق بازنشستگی کشوری

 

 

طرح اصلاح بند (الف) تبصره (12) قانون بودجه سال 1396 کل کشور

 

 

 

 

طرح استفساریه جزء (4) بند (ب) تبصره (2) ماده (76) قانون تامین اجتماعی

 

 

 

 

طرح اصلاح بند (ه‍) تبصره (7) قانون بودجه سال 1396 کل کشور