کتب و مقالات محاسبات مالی بیمه ها

معرفی مقاله:

 

عنوان مقاله: روشهای تأمین مالی در تآمین اجتماعی (طرح‌های مستمری و نقش اکچوئری)

نویسنده/ مترجم: مجید حسن زاده اصفهانی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره بیست و نهم

 

article8-MajidHasanzadeh-9-29.pdf article8-MajidHasanzadeh-9-29.pdf

 

عنوان مقاله: ساختار یک گزارش اکچوئری مناسب در صندوقهای بازنشستگی و مروری بر عوامل و پارامترهای موثر درارزیابی اکچوئری

نویسنده/ مترجم: مرتضی شکوری

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

 

articleSAKHTARE_GOZARESH.pdf articleSAKHTARE_GOZARESH.pdf

 

عنوان مقاله: سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی( الزاماتتجارب جهانی )

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

 

articlesarmayegozari.pdf articlesarmayegozari.pdf

 

عنوان مقاله: تامین مالی هزینه های طرحهای بازنشستگی همراه با افزایش طول عمر ، سن بازنشستگی چگونه باید تغییر نماید؟

نویسنده/ مترجم: ایراندخت عطاریان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

 

articleTaminMali60.pdf articleTaminMali60.pdf

 

عنوان مقاله: بهین یابی پرداخت‌های بین نسلی و تأثیر آن در اقتصادهای فقیر

نویسنده/ مترجم: دکتر مهرداد قرشی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره دوم

 

article_15_Optimization2(1).pdf article_15_Optimization2(1).pdf

 

عنوان مقاله: بحران مالی و صندوقهای بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

 

articleBOHRANE_MALI.pdf articleBOHRANE_MALI.pdf

 

عنوان مقاله: شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران

نویسنده/ مترجم: مجید دشتبان و دیگران

مشخصات: فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 2 زمستان 89

dashtban.pdf dashtban.pdf

 

 

عنوان مقاله: بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه با کاربردی برای ایران

نویسنده/ مترجم: مجید دشتبان و دیگران

مشخصات: فصلنامه جسارتهای اقتصادی س 7 ،ش14 ،پاییز و زمستان 89

dashtban2.pdf dashtban2.pdf

 

 

عنوان مقاله: بدهی دولت به تأمین اجتماعی: منشأ قانونی، بررسی عوامل تأثیرگذار و پیش‌بینی

نویسنده/ مترجم: عباس خندان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 47.

 

 

عنوان مقاله: تأمین مالی مستمری بازنشستگی در ایران

نویسنده/ مترجم: عباس خندان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 46.

 

 

عنوان مقاله: پیش‌بینی متغیرهای اصلی سازمان تأمین اجتماعی در طول برنامه چهارم توسعه

نویسنده/ مترجم: حسام نیکوپور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هفتم، شماره 23.

 

 

عنوان مقاله: بررسی آثار مالی وقوع زلزله در سطح تهران بزرگ بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: تیمور آقایی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هفتم، شماره 22.

 

 

عنوان مقاله: ابزارها و محدودیتهای سرمایه‌گذاریهای صندوقهای بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: علی فلاح

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال ششم، شماره 17.

 

 

عنوان مقاله: سرمایه‌گذاری در سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: فرشید یزدانی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره 15.

 

 

عنوان مقاله: ساختارشناسی و پیش‌بینی مخارج حمایت‌های بلندمدت سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: مهدی موسوی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره 15.

 

 

عنوان مقاله: طرح بازنشستگی و محاسبات بیمه‌ای

نویسنده/ مترجم: رمضان نوروزی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره 13.

 

 

عنوان مقاله: ضرورتهای سرمایه‌گذاری در تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: حسین جواهری

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره 1.

 

معرفی کتاب:

 

 

عنوان کتاب: اصول‌ و مفاهیم‌ اکچوئری صندوقهای بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: حسین بهزادی

مشخصات: صحفی، 1387

 

bookActuari.pdf bookActuari.pdf

 

عنوان کتاب: ارزیابی اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در ایران‌

نویسنده/ مترجم: علی شکری

مشخصات: سازمان‌ تامین‌ اجتماعی، موسسه‌ عالی پژوهش‌ تامین‌ اجتماعی، 1373