کتب و مقالات محاسبات مالی بیمه ها

معرفی مقاله:

 

عنوان مقاله: روشهای تأمین مالی در تآمین اجتماعی (طرح‌های مستمری و نقش اکچوئری)

نویسنده/ مترجم: مجید حسن زاده اصفهانی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره بیست و نهم

article8-MajidHasanzadeh-9-29.pdfarticle8-MajidHasanzadeh-9-29.pdf

 

عنوان مقاله: ساختار یک گزارش اکچوئری مناسب در صندوقهای بازنشستگی و مروری بر عوامل و پارامترهای موثر درارزیابی اکچوئری

نویسنده/ مترجم: مرتضی شکوری

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

articleSAKHTARE_GOZARESH.pdfarticleSAKHTARE_GOZARESH.pdf

 

عنوان مقاله: سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی( الزاماتتجارب جهانی )

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

articlesarmayegozari.pdfarticlesarmayegozari.pdf

 

عنوان مقاله: تامین مالی هزینه های طرحهای بازنشستگی همراه با افزایش طول عمر ، سن بازنشستگی چگونه باید تغییر نماید؟

نویسنده/ مترجم: ایراندخت عطاریان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

articleTaminMali60.pdfarticleTaminMali60.pdf

 

عنوان مقاله: بهین یابی پرداخت‌های بین نسلی و تأثیر آن در اقتصادهای فقیر

نویسنده/ مترجم: دکتر مهرداد قرشی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، شماره دوم

article_15_Optimization2(1).pdfarticle_15_Optimization2(1).pdf

 

عنوان مقاله: بحران مالی و صندوقهای بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

articleBOHRANE_MALI.pdfarticleBOHRANE_MALI.pdf

 

عنوان مقاله: شبیه سازی یک الگوی نسل های همپوشان 55 دوره ای با رویکرد بهسازی نظام بازنشستگی ایران

نویسنده/ مترجم: مجید دشتبان و دیگران

مشخصات: فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی شماره 2 زمستان 89

dashtban.pdfdashtban.pdf

 

 

عنوان مقاله: بهسازی نظام بازنشستگی و اثرهای آن بر توزیع درآمد: فقر و انباشت سرمایه با کاربردی برای ایران

نویسنده/ مترجم: مجید دشتبان و دیگران

مشخصات: فصلنامه جسارتهای اقتصادی س 7 ،ش14 ،پاییز و زمستان 89

dashtban2.pdfdashtban2.pdf

 


معرفی کتاب:

 

عنوان کتاب: اصول‌ و مفاهیم‌ اکچوئری صندوقهای بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: حسین بهزادی

مشخصات: صحفی، 1387

bookActuari.pdfbookActuari.pdf

 

عنوان کتاب: ارزیابی اقتصادی صندوقهای بازنشستگی در ایران‌

نویسنده/ مترجم: علی شکری

مشخصات: سازمان‌ تامین‌ اجتماعی، موسسه‌ عالی پژوهش‌ تامین‌ اجتماعی، 1373