کتب و مقالات قوانین بیمه اجتماعی

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: بررسی روند شیوع ازکارافتادگی ناشی از کار در بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: یدالله ادیب نیا

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هشتم ، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم

articleaz kar oftadegi.pdfarticleaz kar oftadegi.pdf

 

عنوان مقاله: جایگاه بیمه‌های اجتماعی در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: دکتر مظفر کریمی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم ، شماره سی ام

article9-MozafarKarimi-9-30.pdfarticle9-MozafarKarimi-9-30.pdf

 

عنوان مقاله: واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی (مشکلات نقل و انتقال کسور/حق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی ازمنظر بیمه شدگان)

نویسنده/ مترجم: عبدالرضا آهویی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

articleVakaviGHavaninBaz51.pdfarticleVakaviGHavaninBaz51.pdf

 

 

عنوان مقاله: واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی (چگونگی برخورداری کارکنانی که باتغییر وضعیت استخدامی کماکان صندوق بازنشستگی خود راحفظ می‌نمایند)

نویسنده/ مترجم: عبدالرضا آهویی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

articleakavi55.pdfarticle akavi55.pdf

 

عنوان مقاله: سازمان تأمین اجتماعی در افق 1404

نویسنده/ مترجم: حسام نیکوپور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره بیست و نهم

article*-Nikupoor-9-29.pdfarticle*-Nikupoor-9-29.pdf

 

عنوان مقاله: بررسی انتقادی مستمری بازماندگان در حقوق موضوعه ایران

نویسنده/ مترجم: دکتر محسن ایزانلو

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره سی‌ام

article1-MohsenIzanlo-9-30.pdfarticle1-MohsenIzanlo-9-30.pdf

 

عنوان مقاله: ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و راهکارهای اصلاحی

نویسنده/ مترجم: دکتر کوروش کاویانی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره سی‌ام

article2-korooshKaviani-9-30.pdfarticle2-korooshKaviani-9-30.pdf

 

معرفی کتاب:

 

 

عنوان کتاب: قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه و قانون برنامه پنجم توسعه

نویسنده/ مترجم: دفتر قوانین و مقررات

مشخصات: انتشارات جنگل، بهار 1390

book	amin barnameh 5.pdfbook amin barnameh 5.pdf

 

عنوان کتاب: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

مشخصات: موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه  1383

 

عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه‌های اختیاری(ادامه بیمه به صورت اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه قالیبافان)

نویسنده/ مترجم: معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

مشخصات: موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه  1384

 

عنوان کتاب: مقررات وقوانین بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: طهمورث رمضانزاده

مشخصات: انتشارات خرسندی، 1389

 

عنوان کتاب: قوانین و مقررات کامل کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات

نویسنده/ مترجم: محمد حسین قشقایی

مشخصات: انتشارات مذاکره،چاپ هفتم، 1391