کتب و مقالات قوانین بیمه اجتماعی

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: بررسی روند شیوع ازکارافتادگی ناشی از کار در بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: یدالله ادیب نیا

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال هشتم ، شماره بیست و ششم و بیست و هفتم

 

articleaz kar oftadegi.pdf articleaz kar oftadegi.pdf

 

عنوان مقاله: جایگاه بیمه‌های اجتماعی در قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: دکتر مظفر کریمی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم ، شماره سی ام

article9-MozafarKarimi-9-30.pdf article9-MozafarKarimi-9-30.pdf

 

عنوان مقاله: واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی (مشکلات نقل و انتقال کسور/حق بیمه بین صندوقهای بازنشستگی ازمنظر بیمه شدگان)

نویسنده/ مترجم: عبدالرضا آهویی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

 

articleVakaviGHavaninBaz51.pdf articleVakaviGHavaninBaz51.pdf

 

عنوان مقاله: واکاوی قوانین ومقررات بازنشستگی (چگونگی برخورداری کارکنانی که باتغییر وضعیت استخدامی کماکان صندوق بازنشستگی خود راحفظ می‌نمایند)

نویسنده/ مترجم: عبدالرضا آهویی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

 

articleakavi55.pdf article akavi55.pdf

 

عنوان مقاله: سازمان تأمین اجتماعی در افق 1404

نویسنده/ مترجم: حسام نیکوپور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره بیست و نهم

 

article*-Nikupoor-9-29.pdf article*-Nikupoor-9-29.pdf

 

عنوان مقاله: بررسی انتقادی مستمری بازماندگان در حقوق موضوعه ایران

نویسنده/ مترجم: دکتر محسن ایزانلو

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره سی‌ام

 

article1-MohsenIzanlo-9-30.pdf article1-MohsenIzanlo-9-30.pdf

 

عنوان مقاله: ضمانت اجراهای عدم پرداخت حق بیمه در سازمان تامین اجتماعی و راهکارهای اصلاحی

نویسنده/ مترجم: دکتر کوروش کاویانی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره سی‌ام

 

article2-korooshKaviani-9-30.pdf article2-korooshKaviani-9-30.pdf

 

 

عنوان مقاله: بررسی وضعیت حقوقی مستمری‌بگیر غایب در مقررات تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: محمدرضا جوان جعفری

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 46.

 

 

عنوان مقاله: بررسی قانون تعیین تکلیف اشخاصی که ده سال و کمتر حق بیمه پرداخت کرده‌اند

نویسنده/ مترجم: شیما طالبی پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، شماره 46.

 

 

عنوان مقاله: بررسی مسائل و مشکلات اجرای قانون نقل و انتقال حق بیمه یا بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: کیاندخت ورنوس

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 45.

 

 

عنوان مقاله: تحلیل اقتصادی قوانین و مقررات حاکم بر سیستم‌های مستمری

نویسنده/ مترجم: مجتبی قاسمی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44.

 

عنوان مقاله: بررسی ابهامات قانون بیمه بیکاری

نویسنده/ مترجم: زهرا جعفری

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44.

 

عنوان مقاله: چشم‌اندازهای فراروی تأمین اجتماعی در ایران

نویسنده/ مترجم: زهرا جعفری

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره 12.

 

عنوان مقاله: تأمین اجتماعی و برنامه چهارم توسعه

نویسنده/ مترجم: سردبیر

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره 14.

 

 

عنوان مقاله: نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: سردبیر

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال دوم، شماره 7.

 

معرفی کتاب:

 

 

عنوان کتاب: قانون تأمین اجتماعی همراه با قوانین و مقررات مربوطه و قانون برنامه پنجم توسعه

نویسنده/ مترجم: دفتر قوانین و مقررات

مشخصات: انتشارات جنگل، بهار 1390

 

book	amin barnameh 5.pdf book amin barnameh 5.pdf

 

عنوان کتاب: قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

نویسنده/ مترجم: معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

مشخصات: موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه  1383

 

عنوان کتاب: مجموعه قوانین و مقررات راجع به بیمه‌های اختیاری(ادامه بیمه به صورت اختیاری، حرف و مشاغل آزاد و بیمه قالیبافان)

نویسنده/ مترجم: معاونت حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

مشخصات: موسسه فرهنگی-هنری آهنگ آتیه  1384

 

عنوان کتاب: مقررات وقوانین بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: طهمورث رمضانزاده

مشخصات: انتشارات خرسندی، 1389

 

عنوان کتاب: قوانین و مقررات کامل کار و تامین اجتماعی با آخرین اصلاحات

نویسنده/ مترجم: محمد حسین قشقایی

مشخصات: انتشارات مذاکره،چاپ هفتم، 1391