کتب و مقالات اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: بازاندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: دکتر هرمز همایون پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

eslahe bazneshastegi.pdf eslahe bazneshastegi.pdf

 

عنوان مقاله: رویکرد بانک جهانی در مورد اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: ترجمه محمدرضا صالح‌پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

 

5-Halzman-3-1.pdf 5-Halzman-3-1.pdf

 

عنوان مقاله: سیستم بازنشستگی چند لایه طرح حساب های انفرادی طرح TSP

نویسنده/ مترجم: مریم عابدین خان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1390

TSP62.pdf TSP62.pdf

 

عنوان مقاله: رویکرد نوین به سیستم های بازنشستگی چند لایه(درجهان چه می گذرد؟)

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

 

nezam chand layeh.pdf nezam chand layeh.pdf

 

عنوان مقاله: تحلیل کلی بر سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران و تبیین عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن

نویسنده/ مترجم: علی حیدری

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره پانزدهم

 

article_15_GeneralAnalysis15.pdf article_15_GeneralAnalysis15.pdf

 

عنوان مقاله: آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران بر صندوق بازنشستگی کشوری

نویسنده/ مترجم: مرتضی شکوری

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

 

nps3FB3.tmp.pdf nps3FB3.tmp.pdf

 

عنوان مقاله: اصلاح سیستم مستمری PAYG

نویسنده/ مترجم: مجتبی قاسمی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

 

articleeslahe_PAYG.pdf articleeslahe_PAYG.pdf

 

عنوان مقاله: تجدید ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده/ مترجم: حسین عبده تبریزی

مشخصات: مجله بورس، شماره 37

articleeslah sakhtar.pdf articleeslah sakhtar.pdf


 

عنوان مقاله: بررسی تاثیر وابستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به نظام سیاسی و راهکارهای بهبود و مدیریت آنها

نویسنده/ مترجم: دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس

مشخصات: مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل 6207، مهر 1380

sandogh bazneshastegi , siasat.pdf sandogh bazneshastegi , siasat.pdf


 

عنوان مقاله: ضرورت تجدید ساختار نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی ایران

نویسنده/ مترجم: حسین عبده تبریزی       

مشخصات: نشریه بورس، شماره 37

article	ajdid sakhtar.pdf article ajdid sakhtar.pdf


 

 

 

عنوان مقاله: اقتصاد سیاسی اصلاحات مستمری

نویسنده/ مترجم: مجتبی قاسمی

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سیزدهم، شماره چهل و شش

 

 

عنوان مقاله: نقش بازارهای مالی در موفقیت اصلاحات سیستم بازنشستگی

 نویسنده/ مترجم: عباس خندان

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال داوزدهم ، شماره چهل و پنج

 

عنوان مقاله: اصلاحات مستمری‌ها: اصول و مبانی، تحلیل روش‌ها و خطاها

نویسنده/ مترجم: کاوه مهر

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال نهم، شماره 34 و 35.

 

 

عنوان مقاله: اظهارنظر پیرامون مقاله "بازاندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: هرمز همایون پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره9

 

 

عنوان مقاله: بازاندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: هرمز همایون پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره 8.

 

 

عنوان مقاله: رویکرد بانک جهانی در مورد اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: محمدرضا صالح پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم، شماره 8.

 

 

معرفی کتاب:

 

عنوان کتاب: آیندۀ طرح‌های بازنشستگی چندلایه

نویسنده/ مترجم: رضا غزال

مشخصات: موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، 1396.

 

عنوان کتاب: اسناد سیاستی نظام تأمین اجتماعی چندلایه کشور

نویسنده/ مترجم: اسمائیل گرجی‌پور

مشخصات: سازمان‌ تامین‌ اجتماعی، موسسه‌ عالی پژوهش‌ تامین اجتماعی 1395

 

عنوان کتاب: اقتصاد سیاسی اصلاحات بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: علیرضا اشرفی احمدآباد

مشخصات: سازمان‌ تامین‌ اجتماعی، موسسه‌ عالی پژوهش‌ تامین‌ اجتماعی،1395