کتب و مقالات اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: بازاندیشی در باب اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: دکتر هرمز همایون پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

eslahe bazneshastegi.pdfeslahe bazneshastegi.pdf

 

عنوان مقاله: رویکرد بانک جهانی در مورد اصلاح نظام بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: ترجمه محمدرضا صالح‌پور

مشخصات: فصلنامه تأمین اجتماعی، سال سوم ، شماره نخست

5-Halzman-3-1.pdf5-Halzman-3-1.pdf

 

عنوان مقاله: سیستم بازنشستگی چند لایه طرح حساب های انفرادی طرح TSP

نویسنده/ مترجم: مریم عابدین خان

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1390

TSP62.pdfTSP62.pdf

 

عنوان مقاله: رویکرد نوین به سیستم های بازنشستگی چند لایه(درجهان چه می گذرد؟)

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

nezam chand layeh.pdfnezam chand layeh.pdf

 

عنوان مقاله: تحلیل کلی بر سیر تطور ساختاری تأمین اجتماعی در ایران و تبیین عوامل مساعد و نامساعد توسعه آن

نویسنده/ مترجم: علی حیدری

مشخصات:  فصلنامه تأمین اجتماعی، سال پنجم، شماره پانزدهم

article_15_GeneralAnalysis15.pdfarticle_15_GeneralAnalysis15.pdf

 

عنوان مقاله: آثار تغییرات ساختار سنی جمعیت ایران بر صندوق بازنشستگی کشوری

نویسنده/ مترجم: مرتضی شکوری

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1388

nps3FB3.tmp.pdfnps3FB3.tmp.pdf

 

عنوان مقاله: اصلاح سیستم مستمری PAYG

نویسنده/ مترجم: مجتبی قاسمی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

articleeslahe_PAYG.pdfarticleeslahe_PAYG.pdf

 

عنوان مقاله: تجدید ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در جمهوری اسلامی ایران

نویسنده/ مترجم: حسین عبده تبریزی

مشخصات: مجله بورس، شماره 37

articleeslah sakhtar.pdfarticleeslah sakhtar.pdf

 

عنوان مقاله: بررسی تاثیر وابستگی سازمان تامین اجتماعی و صندوقهای بازنشستگی به نظام سیاسی و راهکارهای بهبود و مدیریت آنها

نویسنده/ مترجم: دفتر امور زیربنایی مرکز پژوهشهای مجلس

مشخصات: مرکز پژوهشهای مجلس، شماره مسلسل 6207، مهر 1380

sandogh bazneshastegi , siasat.pdfsandogh bazneshastegi , siasat.pdf

 

عنوان مقاله: ضرورت تجدید ساختار نظام تأمین اجتماعی و بازنشستگی ایران

نویسنده/ مترجم: حسین عبده تبریزی       

مشخصات: نشریه بورس، شماره 37

article	ajdid sakhtar.pdfarticle ajdid sakhtar.pdf