کتب و مقالات بیمه های تکمیلی و خصوصی

معرفی مقاله:

عنوان مقاله: طرح‌های بازنشستگی خصوصی(چرایی،چگونگی، پاسخ به سوالات اصلی)

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌اي صندوق بازنشستگی کشوری، 1389

 

key_question50.pdf key_question50.pdf

 

عنوان مقاله: طرح‌های بازنشستگی خصوصی طبقه بندی OECD

نویسنده/ مترجم: طیبه جلیلی

مشخصات: واحد مطالعات و تحقیقات بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری، 1387

 

TARH_ BAZ.pdf TARH_ BAZ.pdf

 

 

عنوان مقاله: بیمه عمر بررسی تقاضا برای درآمد دوره بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: بهناز مصطفوی

مشخصات: تازه‌های جهان بیمه، شماره 129، اسفند 1387

bimeh omr baresi taghaza baraye daramad.pdf bimeh omr baresi taghaza baraye daramad.pdf

 

عنوان مقاله: نقش بیمه عمر در برنامه‌ریزی بازنشستگی

نویسنده/ مترجم: محمود سبزی و همکاران

مشخصات: تازه‌های جهان بیمه، شماره 170

bimeh omr.pdf bimeh omr.pdf