مطالعات تطبیقی

 

مک کینون،رودی (2004)گسترش پوشش و توسعه تامین اجتماعی ،ترجمه معصومه قنبری؛ دفتر بیمه های اجتماعی مک کینون،رودی (2004)گسترش پوشش و توسعه تامین اجتماعی ،ترجمه معصومه قنبری؛ دفتر بیمه های اجتماعی
صفرزاده،اسماعیل؛ گرجی پور، اسماعیل(1392)مطالعه مقایسه ای ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ایران و برخی کشورهای منتخب صفرزاده،اسماعیل؛ گرجی پور، اسماعیل(1392)مطالعه مقایسه ای ضریب نفوذ بیمه های اجتماعی و بازرگانی در ایران و برخی کشورهای منتخب
:نقش مستمری ها ی اجتماعی در جمهوری کره(گزارش بانک جهانی 2012) ترجمه سمیه محبتی،دفتر بیمه های اجتماعی نقش مستمری ها ی اجتماعی در جمهوری کره(گزارش بانک جهانی 2012) ترجمه سمیه محبتی،دفتر بیمه های اجتماعی
مزایای یک سیستم  تامین اجتماعی  با سرمایه کاملا اجتماعی(مجله اقتصادی park place ، فوریه 2011) ترجمه آزاده کاظم زاده.دفتر بیمه های اجتماعی مزایای یک سیستم تامین اجتماعی با سرمایه کاملا اجتماعی(مجله اقتصادی park place ، فوریه 2011) ترجمه آزاده کاظم زاده.دفتر بیمه های اجتماعی