معرفی دفتر بیمه های اجتماعی

 معرفی دفتر بیمه های اجتماعی

شرح وظایف دفتر بیمه های اجتماعی

با توجه به وظایف قانونی دفتر بیمه های اجتماعی، تکالیف ناشی از قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، شرح وظایف این دفتر به شرح زیر می‌باشد:

 • مطالعه مستمر درباره روش‌های نوین پوشش جمعیتی بیمه‌های اجتماعی در جهان و ایران.
 • مطالعه و آسیب‌شناسی قوانین، مقررات ورویه های حاکم بر جابجایی بیمه شدگان و انتقال سوابق بین صندوقها.
 • بررسی و آسیب‌شناسی قوانین و مقررات مربوط به کمک‌ها و خدمات کوتاه مدت و روش‌های خدمات رسانی به بیمه شدگان.
 • بررسی عوامل مسئله ساز و موجبات نارضایتی بیمه شدگان از طریق کسب آگاهی از مسائل، مشکلات، دیدگاه‌ها و نظرات جامعه هدف و تشکل‌های صنفی و اجتماعی مرتبط.
 • نظارت مستمر برنحوه اجرای قوانین و مقررات، سیاست‌های مصوب ودستورالعمل‌های صادره در محدوده وظایف یاد شده و گزارش به مقامات مافوق.
 • طراحی سازوکارهای لازم در جهت رفع مشکلات ومسایل مبتلا به جامعه هدف از قبیل اصلاح روش‌ها و رویه ها یا وضع و اصلاح قوانین و مقررات.
 • بررسی و اظهار نظر کارشناسی درباره طرح‌ها، لوایح و مصوبات (در دستور کار) مجلس شورای اسلامی، دولت و کمسیون‌های ذیربط در حیطه وظایف مربوطه.
 • همکاری و هماهنگی با واحدهای ستادی ذیربط به منظور رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به مکاتبات مختلف در امور مرتبط با وظایف.
 • مطالعه مستمر درباره الگوهای تأمین منابع مالی بیمه های اجتماعی در جهان.
 • مطالعه مستمر قوانین، مقررات وضوابط ناظر برنرخ حق بیمه، روش‌های وصول حق بیمه و مأخذ آن در صدوق‌های مختلف و اقشار مختلف بیمه شده در کشور.
 • کسب نظرات کارشناسان، متخصصان و نمایندگان تشکل‌های صنفی و اجتماعی ذیربط در امور مختلف مربوط به منابع مالی بیمه‌های اجتماعی وآثار اقتصادی و اجتماعی آن حسب مورد.
 • پایش و ارزیابی مستمر کارآمدی روشهای تعیین و وصول حق بیمه، سرمایه گذاری ذخایر وسایر امور موثر بر منابع مالی بیمه‌ها با همکاری معاونت امور اقتصادی.
 • کسب نظرات کارشناسان، متخصصان و نمایندگان تشکلهای صنفی و اجتماعی ذیربط در امور مختلف مربوط به منابع مالی بیمه‌های اجتماعی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن حسب مورد.

 • مطالعه تطبیقی درباره سطح تعهدات و انواع خدمات بیمه‌های در جهان و ایران .
 • مطالعه راهبردها وروش‌های ارائه خدمات، سطح مزایا و نحوه توزیع خدمات در جهت ارتقاء کارآمدی وافزایش رضایت‌مندی جامعه هدف.
 • بررسی و مطالعه رابطه متقابل متغیرهای کلان اقتصادی - اجتماعی و شاخص‌های کلیدی بیمه‌ای.
 • مطالعه و شناسایی موارد و مصادیق وظایف و خدمات قابل واگذاری به کارگزاری‌ها، دفاتر پیشخوان خدمات دولتی و... همچنین خدمات قابل ارائه به روش‌های الکترونیکی در واحدهای تابعه با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری.
 • رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به مکاتبات مختلف در امور مربوط به وظایف یاد شده با همکاری دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات.


  گروه های زیرمجموعه دفتر بیمه های اجتماعی

1. گروه بیمه گری و امور بیمه شدگان
 • مأموریت این گروه شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در جهت ایجاد پوشش فراگیر و مستمر جامعه هدف و بهبود نظام خدمت رسانی به بیمه شدگان عضو صندوق ها خواهد بود.
 • حوزه های کارشناسی زیرمجموعه این گروه شامل موارد زیر است:
 • روش¬های بیمه گری
 • امور بیمه شدگان
2. گروه درآمدها و منابع بیمه اجتماعی
 • مأموریت این گروه شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در جهت تحقق منابع مالی پایدار، مستقل از بودجه دولت، متکی بر مشارکت اعضا و سود سرمایه گذاری و مبتنی بر عدالت بیمه ای متناسب با سیاست های کلی نظام خواهد بود.
 • حوزه های کارشناسی زیرمجموعه این گروه شامل موارد زیر است:
 • - حق بیمه ها و کسور
 • - محاسبات بیمه ای
 • - امور ذخایر و سایر درآمدها
3. گروه تعهدات و خدمات بیمه های اجتماعی
 • مأموریت این گروه شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در جهت برقراری تعهدات جامع، تأمین کننده نیازهای اساسی جامعه هدف، حفظ سطح زندگی خدمت گیرندگان متناسب با زمان اشتغال و رعایت حرمت و کرامت آنان در همه جهات خواهد بود.
 • حوزه های کارشناسی زیرمجموعه این گروه شامل موارد زیر است:
 • امور بازنشستگان
 • امور ازکارافتادگان و بیکاران
 • امور بازماندگان

4. گروه برنامه ریزی واصلاح ساختار بیمه های اجتماعی
 • مأموریت این گروه شامل سیاست گذاری، برنامه ریزی و نظارت در جهت ساماندهی ساختار کلان بیمه های اجتماعی کشور و همچنین ایجاد ساختار کارآمد، اثربخش، مبتنی بر فناوری¬های نوین، منعطف در صندوق های بیمه و بازنشستگی خواهد بود.
 • حوزه های کارشناسی زیرمجموعه این گروه شامل موارد زیر است:
 • امور بررسی و اصلاح ساختار بیمه های اجتماعی
 • امور برنامه ریزی و نظارت بر سیاستهای و رویه های بیمه‌ای
 • امورارتباطی و هماهنگی بیمه‌های اجتماعی

شرح وظایف گروه ها:

شرح وظایف گروه بیمه گری و امور بیمه شدگان بیمه اجتماعی:
 • مطالعه درباره روش¬های نوین پوشش جمعیتی بیمه های اجتماعی در جهان و ایران.
 • ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های پوشش جمعیتی و ارائه راه حل برای رفع کاستی ها.
 • کسب آگاهی از مسائل، مشکلات، دیدگاه¬ها و نظرات جامعه هدف و تشکل های صنفی و اجتماعی مرتبط در جهت شناخت و ریشه یابی عوامل مسأله ساز و موجبات نارضایتی بیمه شدگان.
 • نظارت مستمر بر نحوۀ اجرای قوانین و مقررات، سیاست¬های مصوب و دستورالعمل های صادره در محدودۀ وظایف یادشده و گزارش به مقامات مافوق.
 • پیشنهاد راه حل در جهت رفع مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه هدف از قبیل اصلاح روش¬ها و رویه¬ها یا وضع و اصلاح قوانین و مقررات.
 • مطالعه و آسیب شناسی مستمر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و .... به منظور کسب اطمینان از کارآمدی، کفایت و سازگاری آنها با نیازهای جامعه هدف.
 • بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ها، لوایح و مصوبات در دستور کار مجلس شورای اسلامی، دولت و کمیسیون¬های ذیربط در موارد مربوط به وظایف گروه.
 • رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به مکاتبات مختلف در امور مربوط به وظایف یادشده.
 • همکاری با سایر گروه¬های دفتر در موارد وظایف مشترک یا مرتبط
 • انجام سایر اموری که در چارچوب قوانین و مقررات از سوی مقامات مافوق ارجاع می شود.

شرح وظایف گروه درآمدها و منابع بیمه های اجتماعی:

 • مطالعه مستمر درباره الگوهای تأمین منابع مالی بیمه های اجتماعی در جهان.
 • مطالعه مستمر قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر نرخ حق بیمه، روش¬های وصول حق بیمه و مأخذ آن در صندوق های مختلف و اقشار مختلف بیمه شده در کشور.
 • مطالعه راهبردها و روش¬های به کارگیری ذخایر در جهت افزایش امنیت و سودآوری آنها.
 • کسب نظرات صاحب¬نظران، متخصصان، نمایندگان تشکل های صنفی و اجتماعی ذیربط در امور مختلف مربوط به منابع مالی بیمه های اجتماعی و آثار اقتصادی و اجتماعی آن حسب مورد.
 • پایش و ارزیابی مستمر کارآمدی روش¬های تعیین و وصول حق بیمه، سرمایه گذاری ذخایر و سایر امور مؤثر بر منابع مالی بیمه ها.
 • پیشنهاد راه حل در جهت رفع مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه هدف از قبیل اصلاح روش¬ها و رویه ها یا وضع و اصلاح قوانین و مقررات.
 • نظارت مستمر بر نحوۀ اجرای قوانین و مقررات، سیاست¬های مصوب و دستورالعمل های صادره در محدودۀ وظایف یادشده و گزارش به مقامات مافوق.
 • مطالعه و آسیب شناسی مستمر قوانین، مقررات، دستورالعمل ها و .... به منظور کسب اطمینان از کارآمدی، کفایت و سازگاری آنها با نیازهای جامعه هدف.
 • بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ها، لوایح و مصوبات در دستور کار مجلس شورای اسلامی، دولت و کمیسیون¬های ذیربط در موارد مربوط به وظایف گروه.
 • رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به مکاتبات مختلف در امور مربوط به وظایف یادشده.
 • همکاری با سایر گروه¬های دفتر در موارد وظایف مشترک یا مرتبط
 • انجام سایر اموری که در چارچوب قوانین و مقررات از سوی مقامات مافوق ارجاع می شود.

شرح وظایف گروه تعهدات و خدمات بیمه اجتماعی:

 • مطالعه درباره سطح تعهدات و انواع خدمات بیمه های اجتماعی در جهان و ایران.
 • پایش، ارزیابی و آسیب شناسی مداوم شاخص های خدمت رسانی و برخورداری جامعه هدف و ارائه راه حل برای رفع نواقص و کاستی ها.
 • مطالعه مستمر قوانین، مقررات و ضوابط ناظر بر شرایط برقراری مستمری ها، مقرری ها و کمک ها (بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیکاری و...) در صندوق های مختلف و اقشار مختلف بیمه شده در کشور.
 • مطالعه راهبردها و روش¬های ارائه خدمات، سطح مزایا و نحوه توزیع خدمات در جهت ارتقاء کارآمدی و افزایش رضایتمندی جامعه هدف .
 • کسب آگاهی از مسائل، مشکلات، شکایات و نظرات جامعه هدف و تشکل های صنفی و اجتماعی مرتبط در جهت شناخت و ریشه یابی عوامل مسأله ساز و موجبات نارضایتی مردم.
 •  پیشنهاد راه حل در جهت رفع مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه هدف از قبیل اصلاح روش¬ها و رویه ها یا وضع و اصلاح قوانین و مقررات.
 •  نظارت مستمر بر نحوۀ اجرای قوانین و مقررات، سیاست¬های مصوب و دستورالعمل های صادره در محدودۀ وظایف یادشده و گزارش به مقامات مافوق.
 •  مطالعه و آسیب شناسی قوانین، مقررات، مصوبات و دستورالعمل های صادر شده در محدوده وظایف گروه، به منظور کسب اطمینان از کارآمدی، کفایت و سازگاری آنها با نیازهای جامعه هدف. بررسی و اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ها، لوایح و مصوبات در دستور کار مجلس شورای اسلامی، دولت و کمیسیون¬های ذیربط در موارد مربوط به وظایف گروه.
 • رسیدگی به شکایات مردمی و پاسخگویی به مکاتبات مختلف در امور مربوط به وظایف گروه.
 • همکاری با سایر گروه¬های دفتر در موارد وظایف مشترک یا مرتبط.
 • انجام سایر اموری که در چارچوب قوانین و مقررات از سوی مقامات مافوق ارجاع می شود.

شرح وظایف گروه برنامه‌ریزی واصلاح ساختاربیمه‌های اجتماعی:


 • بررسی وآسیب شناسی مؤلفه ها (پارامترها) و شاخص های اثرگذار بر ساختار صندوق های بیمه و بازنشستگی در جهت پایداری و تداوم حیات صندوق ها
 • بررسی و مطالعه رابطه متقابل متغیرهای کلان اقتصادی-اجتماعی و شاخص های کلیدی بیمه‌ای
 • مطالعه و آسیب شناسی مستمر ساختار، سیستم ها، روش¬ها و رویه‌های مورد عمل در واحدهای تابعه در جهت شناسایی عوامل ارتقای سلامت اداری و کاهش مصادیق ناکارآمدی یا هدرروی منابع.
 • نظارت بر نحوۀ اجرای قوانین و مقررات، سیاست¬های مصوب و دستورالعمل های صادره در محدودۀ وظایف یادشده و گزارش به مقامات مافوق.
 • ارائه پیشنهادهای اصلاحی در همه موارد یادشده پس از مشورت با صاحبنظران، ذی¬نفعان، تشکل های اجتماعی ذی¬ربط و مقامات مسئول.
 • همکاری با سایر گروههای دفتر در موارد وظایف مشترک یا مرتبط.
 • انجام سایر اموری که در چارچوب قوانین و مقررات از سوی مقامات مافوق ارجاع می شود.

معرفی دفتر بیمه های اجتماعی معرفی دفتر بیمه های اجتماعی