اخبار

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 اعلام شد

دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1399 اعلام شد
طی بخشنامه ای از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال 1399 اعلام شد و واحدهای اجرایی این سازمان مکلفند بر این اساس لیست و حق‌بیمه ماهیانه را از کارفرمایان دریافت

به گزارش اداره کل روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی، مفاد این بخشنامه به شرح زیر است:

1- بر این اساس، حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قوانین کار و تامین‌اجتماعی (به استثنای مشاغل و فعالیت‌های دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال1399 مبلغ 611.809 ریال اعلام می شود.

2- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1398، معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 30.338 ریال به شرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال1399= (30.338+15‏‏‏‏/1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1398)

3‏‏‏‏- با توجه به این‌که طبق بند (3) تصویب‌نامه شورای‌عالی کار مقرر شده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دایم و موقت ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذی‌ربط می‌بایست طبق بند (5) ماده (2) قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه اجرایی ماده (39) قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه‌های (5) و (1‏/5) جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق‌بیمه از جمله پایه سنواتی، حق‌مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستون‌های مربوطه و کسر حق ‌بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذی‌ربط اقدام نمایند.

4‏‏‏‏- به هنگام محاسبه حق‌بیمه آن دسته از بیمه‌شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1‏‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏‏/1399، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (505.627 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1399 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان مذکور خودداری و یا در لیست‌های ارسالی ترک‌کار آن‌ها را اعلام ننماید، می‌بایست دستمزد آن‌ها به شرح بندهای (2) و (3) فوق‌الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق‌بیمه ماه‌هایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
5‏‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه (1‏/686) امورفنی بیمه‌شدگان به شماره ثبت 4182‏‏/98‏‏/1000 مورخ 26‏/3‏/1398 برابر 2‏‏/1حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار خواهد بود.
هم‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1398از رقم روزانه‌ 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت روزانه 30.338 ریال مطابق روش ذیل در سال‌جاری افزایش می‌یابد که در هر حال از 2‏‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال1399= (30.338+15‏‏‏‏‏‏‏/1×آخرین مبنای پرداخت حق‌بیمه روزانه در سال 1398)

6‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1399 معادل رقم روزانه‌ 611.809 ریال خواهد بود.

هم‌چنین مبنای پرداخت حق‌بیمه بیمه‌شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان در سال 1398 از رقم روزانه‌ 505.627 ریال بیشتر می‌باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 15درصد به علاوه رقم ثابت 30.338 ریال در سال‌جاری افزایش می‌یابد.
توجه: درخصوص آن‌دسته از مشاغلی که طبق بخشنامه (684) امور فنی بیمه‌شدگان مبنای پرداخت حق‌بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورای‌عالی کار می‌باشد، ضریب مربوطه می‌بایست در حداقل دستمزد سال 1399 اعمال گردد.
7‏‏- کلیه پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیمه ‌بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1‏‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏‏/1399 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال1399خواهد بود. هم‌چنین پرداختی‌های آن دسته از مقرری ‌بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال1399 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1399می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال1399 ترمیم می‌گردد.
8‏‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26‏‏‏‏‏/3‏‏‏‏‏/1381 و اصلاحات بعدی آن در سال1397 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1399 مبنای دریافت حق بیمه و ارایه تعهدات قانونی تعیین می‌گردد.

الف)رانندگان بین شهری:
رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و... رانندگان اتوبوس، کامیون و ...
1.2 برابر حداقل دستمزد ‏‏‏‏‏1.5 برابر حداقل دستمزدب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و ...) رانندگان اتوبوس درون شهری
1‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزدبا توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5‏‏‏‏‏/1) معادل 918.000 ریال، بابت رانندگان مینی‌بوس و سواری(ضریب 2‏‏‏‏‏/1) معادل 734.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1‏‏‏‏/1) معادل 673.000‌ ریال تعیین می‌گردد.
9‏‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (4) یک‌هزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین» جلسه مورخ 23‏/10‏/92 هیات مدیره محترم سازمان، به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏‏/1‏‏‏‏/1399 مبنای دریافت حق ‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.

الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار) 4‏/1 برابر حداقل دستمزد
ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار) 3‏/1 برابر حداقل دستمزد
ج) کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2‏/1 برابر حداقل دستمزد
با توجه به بخشنامه شماره (4‏‏‏‏‏‏‏/7) مشترک فنی و درآمد، حق‌بیمه کارگران ساختمانی می‌بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرایب2‏‏‏‏‏‏‏/1، 3‏‏‏‏‏‏‏/1، 4‏‏‏‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد (به ترتیب 000‏/734، 795000، 000‏/857) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
10‏‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورای‌عالی تامین‌اجتماعی و هیات‎امنای محترم سازمان تامین‌اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق‌بیمه در سال‌جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 4.282.663 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماه‌های31، 30 و 29 روزه الزامی است.

۳۱ فروردین ۱۳۹۹ ۱۲:۵۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید