اخبار

دانستنی های بیمه بیکاری

دانستنی‌های بیمه بیکاری
منابع :
3درصد حق بیمه سهم کارفرما
مصارف :
• مقرری بیمه بیکاری
• احتساب دوره دریافت مقرری بیمه بیکاری به عنوان سابقه پرداخت حق بیمه
• ارائه درمان به بیمه شده بیکار و خانواده وی در دوران بیکاری

• هزینه های مربوط به دوره های آموزشی فنی و حرفه ای

• هزینه های مربوط به اجرای قانون برای دستگاه های مجری

مشمولین: مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قانون کار یا کار کشاورزی باشند، مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

غیر مشمولین :
• افراد شاغل در موسسات و شرکت های دولتی که از لحاظ استخدامی تابع مقررات خاص باشند
• شاغلین در کارگاه های خانوادگی که به استناد ماده 188 قانون کار اعضای شاغل در آن منحصر به صاحب کار و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی باشند .
• بازنشستگان و از کار افتادگان کلی
• صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
• اتباع بیگانه
شرایط احراز :
1- بیمه شده به طور غیر ارادی بیکار و آماده به کار باشد
2- بیمه شده قبل از بیکاری دارای حداقل 6 ماه سابقه پرداخت حق بیمه باشد (به استثنای بیمه شدگانی که به دلیل حوادث غیر مترقبه بیکار می شوند)

مدت پرداخت بیمه بیکاری

سابقه پرداخت حق بیمه

مجرد

متاهل یا متکفل

6 ماه لغایت 24 ماه

6 ماه

12 ماه

25 ماه لغایت 120 ماه

12 ماه

18ماه

121ماه لغایت 180 ماه

18 ماه

26ماه

181 ماه لغایت 240 ماه

26 ماه

36 ماه

از 241 ماه به بالا

36 ماه

50 ماه

 

میزان مقرری پرداختی :
مقرری بیمه شده مجرد طبق فرمول زیر محاسبه می شود:
30 * 55درصد * متوسط دستمزد روزانه = مقرری ماهیانه
به مقرری بیمه شده متاهل یا متکفل به ازای هریک از افراد تحت تکفل (حداکثر تا 4 نفر) 10درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری افزوده می شود.
در هر حال مقرری پرداختی نباید از حداقل دستمزد کمتر واز 80درصد متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد.
افراد تحت تکفل (بیمه شده مرد)
1- همسر
2- فرزندان پسر تا سن 22 سال و در صورت ادامه تحصیل ویا از کارافتاده کلی بدون شرط سنی
3- فرزندان دختر مادامی که شوهر نداشته و مشغول کار نباشند
4- پدر که سن وی از 60 سال متجاوز یا از کارافتاده کلی شده باشد ودر هر دو صورت معاش او توسط فرزندش تأمین شود.
5 - مادر که سن وی بیش از 55 سال بوده یا از کارافتاده کلی باشد و در هر حال معاش وی توسط فرزندش تأمین شود.
افراد تحت تکفل بیمه شده زن برای استفاده از حمایت های درمانی همانند بیمه شده مرد است، به استثنای شوهر بیمه شده که باید شرایط بند 4 را داشته باشد.
*در سایر موارد (غیراز حمایت های درمانی )منوط به احراز کفالت توسط صندوق می باشد.

۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۰:۴۳

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید