اخبار

دانستنی های مستمری ازکارافتادگی

مستمری ازکارافتادگی

شرایط لازم برای درخواست مستمری از کار افتادگی :

سازمان تامین اجتماعی تمامی بیمه شدگان تحت پوشش خود را بدون توجه به میزان سابقه پرداخت حق بیمه در مقابل حوادث ناشی از کار ، مورد حمایت قرار میدهد، چنانچه بیمه شده ای بر اثر حوادث غیر ناشی از کار و یا بیماری عادی، آسیب دیده و توانائی خود را حسب نظر کمیسیونهای (پزشکی پیش بینی شده در قانون تأمین اجتماعی ) بصورت کامل از دست بدهد ، درچارچوب قانون وبا احراز شرایط قانونی مورد حمایت قرار خواهد گرفت. در این صورت مستمری ، تنها به بیمه شده ای تعلق میگیرد که ظرف 10 سال قبل از وقوع حادثه غیر ناشی از کار یا شروع بیماری منجر به ازکارافتادگی کلی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان باشد وظرف یک سال قبل از وقوع حادثه یا بیماری مورد بحث دارای حداقل 90 روز سابقه پرداخت حق بیمه باشد.

نحوه رسیدگی به خواست های مستمری از کار افتادگی :

بیمه شده ای که طبق نظر پزشک معالج ، توانائی خود را بصورت کامل و یا جزئی از دست بدهد ، پس از مراجعه به شعب تأمین اجتماعی ، به کمیسیون پزشکی معرفی خواهد شد. این کمیسیون پس از معاینه بیمه شده و بررسی سوابق پزشکی وی نسبت به صدور رأی با تعیین درصد ازکارافتادگی اقدام می نماید و مراتب را به شعبه ذیربط اعلام می کند تا در چارچوب مقررات و در صورت احراز شرایط قانونی ، حکم برقراری مستمری برای او صادر شود.

• اگر درصد ازکارافتادگی بیمه شده بین 10 تا 33 درصد باشد و بیمه شده بر اثر حوادث ناشی از کار، دچار آسیب شده باشد ، استحقاق دریافت غرامت مقطوع نقص عضو را خواهد داشت .
• اگر میزان کاهش توانائی انجام کار بیمه شده بر اساس نظر کمیسیون پزشکی بین 33 تا 66 درصد باشد ، در صورتیکه صدمه وارده به بیمه شده براثرحوادث ناشی از کار باشد ، ازکارافتاده جزئی شناخته میشود.
• اگر بیمه شده طبق نظر کمیسیون پزشکی 66 درصد یا بیشتر از 66درصدتوان کاری خود را ازدست داده باشد، چه این صدمه بر اثر حادثه ناشی از کار باشد ، چه براثرحوادث و بیماریهای عادی باشد،بیمه شده ازکارافتاده کلی شناخته میشود.
نحوه محاسبه میزان مستمری از کار افتادگی کلی :

میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه شدگان تأمین اجتماعی با سابقه پرداخت حق بیمه و مزد یا حقوق بیمه شده ظرف 720 روز قبل از وقوع حادثه یا شروع بیماری بستگی مستقیم دارد.
میزان مستمری ازکارافتادگی کلی بیمه شده ، ازطریق ضرب کردن 30/1 ( یک سی ام ) مزد یا حقوق بیمه شده در سنوات پرداخت حق بیمه وی محاسبه میشود. که در هر حال ، مستمری تعلق یافته به بیمه شده ازکارافتاده کلی نباید کمتر از میزان حداقل مستمری در سال مورد نظر باشد.

نحوه محاسبه میزان مستمری از کار افتادگی جزئی :

میزان مستمری ازکارافتادگی جزئی از طریق ضرب کردن درصد ازکارافتادگی بیمه شده در مبلغ مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی وی محاسبه میشود.

نحوه محاسبه میزان غرامت مقطوع نقص عضو :

میزان غرامت مقطوع نقص عضو نیز معادل 36 برابر مستمری ازکارافتادگی کلی استحقاقی ضربدر درصد ازکارافتادگی است . مبلغ غرامت مقطوع نقص عضو بطور کلی به بیمه شده پرداخت میشود.

تعریف مزد یا حقوق متوسط ماهانه (برای محاسبه میزان غرامت)

در تمام موارد ، مزد یا حقوق متوسط ماهانه بیمه شده عبارت است از جمع کل مزد یا حقوق مبنای کسر حق بیمه در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به ازکارافتادگی) ، ضربدر 30 ، تقسیم بر روزهای کارکرد بیمه شده در 720 روز قبل از وقوع حادثه یا بیماری( منجر به ازکارافتادگی)

مدارک لازم برای برقراری مستمری ازکارافتادگی :

• نظریه کمیسیون پزشکی بدوی یا تجدید نظر
• تصویر شناسنامه
• تصویر کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل
• تصویر سند ازدواج

۱۴ تیر ۱۳۹۳ ۱۰:۱۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید