اخبار

دانستنی های غرامت دستمزد ایام بیماری

در مواردی که بیمه شده به دلیل بیماری یا بروز حوادث ناشی و غیر ناشی از کار و یا بیماریهای حرفه ای ، به طور موقت ، توانایی انجام کار را نداشته باشد و به تبع ان از دریافت مزد و حقوق محروم شود ، سازمان تامین اجتماعی با رعایت شرایط قانونی بخشی از حقوق و دستمزد او را در این مدت جبران می کند.
غرامت دستمزد ایام بیماری، در صورت برقراری شرایط زیر قابل پرداخت است:
 • بیمه شده ازکارافتاده کلی نباشد.
 • کارفرما طبق ضوابط ومقررات دیگری مکلف به پرداخت حقوق بیمه شده بیمارخودنباشد .
 • بیمه شده در ایام بیماری حقوق یا مزد از کارفرما دریافت ننموده باشد و برای وی مزد مطرح باشد
 • استراحت پزشکی بیمه شده به تائید مراجع پزشکی ذیربط رسیده باشد
 • در تاریخ اعلام بیماری، بیمه شده مشغول بکار بوده و یا در مرخصی استحقاقی باشد

برای دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری ، ارایه مدارک زیر الزامی است:

 • دفترچه درمانی
 • گواهی استراحت پزشکی بیمه شده با مهر و امضاء پزشک معالج
 • گواهی کارفرما مبنی براین که در تاریخ اعلام بیماری ، بیمه شده مشغول به کار ( یا درمرخصی استحقاقی ) بوده ، درمدت بیماری مشغول به کار نبوده و مزد و حقوق دریافت نکرده است .
 • تائیدیه مراجع پزشکی سازمان
ویژگی های لازم برای تایید گواهی های استراحت پزشکی:
 • در تمام گواهی ها باید نوع بیماری ، مدت بستری در بیمارستان یا استراحت در منزل به تفکیک وبا صراحت مشخص شده باشد.
 • گواهی های استراحت پزشکی که در هر نوبت ، هفت روز یا کمتر باشد، ( و جمع آنها در طول سال از ۱۵ روزبیشتر نشود ) براساس گواهی پزشک معالج قابل قبول است .
 • گواهی های استراحت پزشکی که در یک نوبت بیشتر از ۷ روز باشد، باید به تایید پزشک معتمد برسد
 • چنانچه جمع گواهیهای استراحت پزشکی در طول سال از ۱۵ روز تا ۶۰ روز باشد ، باید به تایید پزشک معتمد برسد
 • استراحتهای بیش از ۶۰ روز در طول سال باید به تایید شورای پزشکی برسد
چند نکته مهم :
در موارد زیر، غرامت دستمزد ایام بیماری ، از اولین روز شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود:
 • در صورتی که استراحت بیمار به دلیل هر نوع حادثه یا به دلیل بیماری حرفه ای باشد.
 • در صورتی که بیمه شده بخشی از طول دوره استراحت (یا تمام آن) را در بیمارستان بستری شده باشد.
 • در صورتی که استراحت بیمار در ارتباط با عواقب بیماری قبلی او باشد.
 • در مواردی که کارفرما بر اساس ضوابط و مقررات مربوطه حقوق و مزایای سه روز اول بیماری را پرداخت نموده باشد
 • در سایر موارد، غرامت دستمزد ایام بیماری از روز چهارم شروع استراحت پزشکی پرداخت می شود
۲۱ آبان ۱۳۹۳ ۱۴:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید