اخبار

مفهوم و کاربرد پیریِ جمعیت در تأمین اجتماعی

پیریِ جمعیت، به معنای رشد گروه های سنی کهنسال (60 سال یا بیشتر، 80 سال یا بیشتر) به عنوان بخشِ عمده جمعیتی، در تمام مناطق جهان در حال وقوع است.
به طور کلی، پیش بینی می شود که تعداد افراد دارای 60 سال سن و یا بیشتر، تا سال 2020 به یک میلیارد نفر برسد و از 2 میلیارد نفر تا سال 2050 عبور کند که نشان دهنده 22 درصد جمعیت جهان است.تعداد افراد کهنسال (80 سال سن و بیشتر ) پیش بینی می شود که از حدود 90 میلیون نفر در حال حاضر به بیش از 400 میلیون نفر در سال 2050 افزایش یابد که نشان دهنده 4 درصد جمعیت جهان تا سال 2050 است.
امید به زندگی جهان از 47 سال در اوایل دهه ی 1950 تا 68 سال در 2010 افزایش یافته است و پیش بینی می شود که به 75 سال تا 2045 برسد؛ این فرایند پیری جمعیت از لحاظ تاریخی، بی سابقه است.
با این حال این اتفاق به صورت یکسانی در تمام کشورها رخ نداده است. میزان پیری جمعیت میان مناطق کمتر توسعه یافته و بیشتر توسعه یافته، متغیر است.
در حال حاضر در کشورهای توسعه یافته، یک پنجمِ جمعیت 60 سال سن یا بیشتر را دارد و پیش بینی می شود که این میزان به بیش از 30 درصد تا 2050 افزایش خواهد یافت.
در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، کمتر از 10 درصد جمعیت، 60 سال سن یا بیشتر را دارند. اگرچه سرعت پیر شدن جمعیت نیز همچنین متغیر خواهد بود، اما به طور کلی نسبتِ جمعیتِ دارای 60 سال سن و یا بیشتر، در کشورهای در حال توسعه، در چهار دهه ی آینده، حداقل دوبرابر خواهد شد.
سه فاکتور مهم برای توضیح تغیرات پیش بینی شده در افزایش میزانِ جمعیتِ دارای 60 سال سن یا بیشتر، به کار برده می شود. اولین عامل، کاهش نرخ باروری است به این دلیل که این تغییر، نسبت جمعیت جوان را در رابطه با افراد مسن، نشان می دهد.
افزایش امید به زندگی، عامل دوم محسوب می شود و هم در کشورهای در حال توسعه و هم کشورهای توسعه یافته دیده می شود. با وجودِ ضربه های منفی که شیوع بیماری ایدز در برخی از کشورهای با درآمد پایین یا با درآمد متوسط داشته است و همچنین با وجود کاهش امید به زندگی مخصوصا در میان مردان، در تعدادی از کشورهای مرکز و شرق اروپا و اتحاد جماهیر شوروری سابق در دهه ی 1990، این فاکتور بسیار متداول بوده است.

عامل عمده سوم وجود اختلافات زیادی میان نرخ تولد و مرگ و میر است. تاثیر پیریِ نسل انفجار جمعیت کودکان، پس از جنگ دوم جهانی، بر روی هرم های جمعیتیِ کشورهای با درآمد بالا، یک مثال خوب در این زمینه محسوب می شود.

تامین مالی تامین اجتماعی و پیریِ بازار کار

اگرچه مقیاس و دامنه ی قوانین تامین اجتماعی تا حد زیادی می تواند بین کشورها متغیر باشد، اما تغییرات جمعیتی در حال حاضر به طور قابل توجهی بر همه ی کشورها اثرگذار است. مکانیسم غالب برای تامین مالی تامین اجتماعی در سراسر جهان، بیمه های اجتماعی است.
جایی که در آن کارگران و کارفرمایان با یکدیگر قرارداد می بندند. تغییرات جغرافیایی که به کاهش اندازه بازار کار رسمی منجر می شود به احتمال زیاد تاثیرات منفی بر روی تامین اعتبارِ قوانین تامین اجتماعی خواهد داشت.
این مخصوصا بر روی برنامه های بیمه اجتماعی ِ PAYG (پرداخت جاری نظام ارزیابی سالانه ورودی ها و خرو جی ها) اثرگذار است.جایی که درآمدهای دریافتی از جمعیت فعال(کارگران و کارفرمایان) منبع اصلی برای تامین مالی پرداخت هایی که برای جمعیت غیر فعال تعیین شده است.
در بدترین حالت ممکن، اگر نسبت پرداخت کنندگان فعال به دریافت کنندگان به حدی کاهش یابد که میزان مصارف افراد ذینفع، از میزان درآمدهای دریافتی از پرداخت کنندگان فراتر رود، در صورت نبود درآمدهای دیگر در ذخیره ی صندوق، برنامه های PAYG قادر نخواهد بود که به تامین مالیِ مساعدت های جاری متعهد شوند.
با این حال چنین مسائلی تنها محدود به آثار تغییرات جغرافیایی نیست و عدم تعادل مالی می تواند همچنین از گریز از پرداخت مالیات و عوارض نشات بگیرد، به ویژه اگر این اتفاقات با تغییرات ساختاری در بازار کار همزمان شود که به سوی سطوح بالایی از بیکاری و یا کاهش جدی در جمعیت فعال تحت پوشش پیش می رود.
برای توضیح چالش های مشترکِ برنامه های تامین اجتماعی،که از الگوهای جهانیِ تغییرات جغرافیاییِ متداول نشات گرفته است سه عنصر اصلی باید در نظر گرفته شود: افزایش طول عمر، کاهش میزان باروری و رشد مهاجرت.
پیری جمعیت در حال حاضر، در بسیاری از جوامع به عنوان یک واقعیت وجود دارد و بنابراین مسئله ای نیست که قرارباشد در بلند مدت روی بدهد و بتوان آن را نادیده گرفت.
در حالی که در جهان امروز بسیاری از کشورها به سمت ریاضت های مالی پیش می روند توجه به چالش هایی که تغییرات جمعیتی ممکن است پیش روی جوامع بیاورد، در خور توجه است.

آزاده شعبانی

۱۸ شهریور ۱۳۹۴ ۱۴:۴۷

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید